Leievilkår

1. Alminnelige leievilkår i Mallorcautleie Sa 2021/2022/2023/2024/

Nedenfor følger Mallorcautleie SA (org.nr. 896727192) alminnelige leievilkår som vil gjelde for utleieforhold mellom kunden og Mallorcautleie. De alminnelige leievilkår og individuell bookingbekreftelse utgjør sammen de avtalte betingelser for leie av eiendom i Mallorcautleie. De avtalte betingelser danner grunnlaget for våre plikter og dine rettigheter som kunde. Det er derfor svært viktig at du leser gjennom disse, samt gjør deg kjent med alle relevante opplysninger om eiendommen, beliggenhet, kjørebeskrivelse og hvor nøkkelen befinner seg, før du reiser.

2. Hva som omfattes av avtalen
Avtalen omfatter utleieobjektet slik det fremstår av annonsen, nettsiden, bestilling og bookingbekreftelse med kunden. Avtalen omfatter også Mallorcautleies eventuelle forbehold eller individuelle betingelser.

Mallorcautleie er ikke ansvarlig for tilleggstjenester som tilbys på vegne av våre leverandører, herunder transport til/fra flyplass, bestilling av leiebil, opplevelser mv. Tilbud som kunden benytter seg av under oppholdet og som ikke er inkludert i leieprisen, anses ikke som en del av avtalen.

3. Leieperiode
Ankomst- og avreisetidspunkt følger av booking bekreftelsen, og er til enhver tid gjeldende med mindre annet er avtalt.

4. Pris og betalingsvilkår
Bestillingen er umiddelbart bindende uansett hvordan den er foretatt, og da må det samtidig betales et forskudd på 25% av leiebeløpet for å sikre bookingen til huseier. Dette beløpet refunderes ikke ved en evt. avbestilling, så det er viktig å ha reiseforsikring med avbestillingsforsikring på plass i tilfelle sykdom etc. Resterende del av leien innbetales senest 6 uker før avreise. Dersom betalingsbetingelsene ikke overholdes betraktes dette som mislighold, og Mallorcautleie er berettiget til å oppheve den inngåtte avtalen uten varsel, men vil varsle leietaker før opphevingen dersom det er mulig. En oppheving av avtalen fritar ikke leietaker for forpliktelsen til å betale leie.

4.1. Prisøkninger etc.
I tilfelle prisøkninger eller økning av eller innføring av nye skatter eller endringer av valutakurser, har MALLORCAUTLEIE rett til å øke leiebeløpet som belastes leietakeren forholdsmessig. På forespørsel fra leietaker, må MALLORCAUTLEIE gi bevis for en slik prisøkning. I tilfeller hvor det forekommer uforutsatt høye endringer i valutaen som brukes av MALLORCAUTLEIE for avregning av feriehuset, sammenlignet med kursen som var på tidspunktet da leietaker booket feriehuset, kan leiebeløpet økes når som helst etter at Avtalen om leie er inngått og før leietakerens opphold i feriehuset, med samme prosent som gjeldende valuta har økt med siden leieavtalen ble inngått. Disse forholdene gir ikke leietaker rett til å annullere leieavtalen.

5. Særlige forhold

5.1 Avbestilling
En inngått leieavtale kan avbestilles i h.h. til de gjeldende betingelsene for den enkelte eiendom, og som en finner under “Viktig info” i eiendommens annonsen. Kunden er selv ansvarlig for å avbestille eiendommen innenfor de frister som er oppgitt i betingelsene, samt å bære kostnaden som følger på det tidspunkt som avbestillingen blir foretatt.

5.2. Avbestilling Force Majure
Kunden har rett til å avbestille/endre tidspunkt for reisen dersom kunden er nødt å avbestille på reisetidspunktet pga at myndighetene fraråder/forbyr innreise til landet, grunnet krigshandlinger, naturkatastrofer, smittsomme sykdommer eller andre lignende hendelser som representerer en reell risiko for kunden. Gjelder ikke for avbestillinger som gjøres i forkant av en evt. fraråding fra UD, f.eks ved usikkerhet og frykt for å reise. I disse tilfellene gjelder de vanlige avbestillingsreglene som omtalt under pkt. 5.1.

5.3 Forsikring
Vi anbefaler alle våre kunder å sørge for at en alltid har gyldig reise- og avbestillingsforsikring, og det er også veldig viktig å sette seg godt inn i vilkårene. Europeisk helsetrygdekort er også viktig å ta med i tilfelle en trenger akutt hjelp under oppholdet, men det er veldig viktig å ha en god reiseforsikring i tillegg.

5.4. Turistskatt
Spanske myndigheter har innført turistskatt på Mallorca og Balearene for alle turister over 16 år. Skatten er for tiden 2,20 euro pr. person pr. dag i høysesongen, og blir normalt innkrevd i forbindelse med inn- eller utsjekk av en av våre samarbeidspartnere. Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i turistskatten fra myndighetenes side.

5.5. Wifi
Internett er en ekstra tjeneste som feriehuseieren tilbyr, og finnes kun i de eiendommene der dette er oppgitt i annonsen.
I enkelte områder kan det forekomme at det er dårlig eller utilstrekkelig dekning, eller variabel hastighet. Mallorcautleie eller feriehuseier kan ikke holdes ansvarlig for dårlig signal, overbelastet antenne, kabelproblemer eller andre problemer med dekning eller datamengde.

Støy
Leietaker kan bli utsatt for støy fra omgivelsene, herunder fra trafikk, arbeid, støy fra beboere i naboeiendommer eller lignende. Mallorcautleie er ikke gjøres ansvarlig for dette.

Svømmebasseng
Dersom eiendommen inneholder svømmebasseng er leietaker selv ansvarlig for å benytte svømmebassenget forsvarlig og sikkert. Barn skal ikke oppholde seg rundt eller i bassenget uten tilsyn fra voksne.

For mange badeartikler (oppblåsbare madrasser, leker etc.) i bassenget kan medføre at pumpen i bassenget blir ødelagt. Vi ber om at badeartikler begrenses og tas ut av bassenget når det ikke er i bruk.

Alle bassengene har automatisk renseanlegg som er innstilt på timer. Bassenget må likevel kontrolleres, etterfylles med klor og rengjøres en til to ganger i uken. Dette er det normalt egne folk som tar seg av, og derfor er det ikke alltid mulig å informere i forkant om eksakt dag eller tidspunkt for når denne jobben blir utført, noe vi ber om forståelse for.

Insekt / dyr:
Mygg, maur og andre insekter er normalt å finne i varmere klima. Maur kan plutselig dukke opp, og det skal ingenting til før de kommer. Er derfor veldig viktig å fjerne brødsmuler, sukkerholdige drikker / mat osv for å unngå problemet. Maurspray hjelper med å holde krypene unna, så kommer det maur så er det viktig å spraye der de er, så forsvinner de normalt med en gang. Maurspray selges i alle supermarkedene på Mallorca.

I eiendommer med hage, så kan det også skje av og til at det dukker opp gnagere og lokale katter som streifer rundt uten tilsyn. Dette er dessverre uunngåelig, og noe som verken Mallorcautleie eller huseier kan lastes for.

6. Overdragelse av avtalen
Kunden har rett til å overdra avtalen til en annen person, til samme betingelser, mot et gebyr på kr. 500,-. Dette forutsetter at Mallorcautleie gis melding om dette innen rimelig tid før avreise, samt at ikke antall personer overstiger det antall som eiendommen er beregnet for.

7. Mallorcautleies rett til å kansellere avtalen eller endre utleieobjekt uten erstatningsplikt
Mallorcautleie kan kansellere leieavtalen uten erstatningsansvar dersom det oppstår hindringer som ligger utenfor virksomhetens kontroll og som ikke var kjent da avtalen ble inngått. Slike handlinger kan etter omstendighetene være krig, naturkatastrofer, brann, vannlekkasje eller lignende begivenheter (Force Majure). Dersom avtalen kanselleres før avreise som følge av slike begivenheter, plikter Mallorcautleie umiddelbart å refundere kunden innbetalt beløp, alternativ tilby kunden en annen eiendom dersom dette er mulig.

Dersom slike hendelser oppstår etter at kunden har ankommet eiendommen vil Mallorcautleie ikke ha erstatningsansvar dersom oppholdet blir forringet som følge av slike begivenheter. Kunden kan likevel ha rett på et forholdsmessig prisavslag dersom leieperioden må avbrytes/kortes ned.

8. Mallorcautleies plikter
Mallorcautleie SA skal levere leieobjektet iht. det som er avtalt med kunden, jf. pkt. 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med utføre endringer i leieobjektet, herunder tilby nytt leieobjekt, skal Mallorcautleie i rimelig utstrekning sørge for at kunden blir utsatt for minst mulig ulempe.

Mallorcautleie er ansvarlig for å snarest mulig opplyse om forhold som har eller kan ha betydning for kunden. Mallorcautleie må i denne sammenheng stille kunden de spørsmål som er nødvendige for å kunne oppfylle opplysningsplikten.

Dersom kunden påberoper mangler ved utleieobjektet plikter Mallorcautleie snarest mulig og innen rimelighetens grenser å rette på mangelen.

9. Kundens plikter
Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige leievilkår, individuell avtale og de betingelser Mallorcautleie har publisert på sine nettsider, eller som er gjort kjent på annen måte.

9.1. Betaling
Kunden plikter å betale det avtalte vederlaget innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig mislighold gir Mallorcautleie rett til å kansellere bestillingen.

9.2. Opplysningsplikt
Kunden plikter å gi Mallorcautleie korrekte og relevante opplysninger som er nødvendige for å inngå og oppfylle kontrakten med kunden. Mallorcautleie er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for øvrige medreisende ikke er gitt på korrekt måte.

9.3. Reklamasjon
Kunden plikter å underrette Mallorcautleie på stedet og snarest mulig dersom det oppdages en mangel ved eiendommen som vil gi kunden rettigheter etter pkt. 10. En evt. klage være fremsatt skriftlig senest innen 4 uker etter reisens avslutning.
Dersom kunden unnlater å varsle Mallorcautleie om eventuelle mangler ved eiendommen på stedet, vil kunden miste retten til å fremsette ytterligere krav.

9.4. Bruk av eiendommen
Kunden skal behandle eiendommen forsvarlig og levere det i samme stand som ved overtakelsen. Oppvasken må være tatt / oppvaskmaskin tømt, og boss / tomgods skal være kastet. Kunden er ansvarlig for skader, ødeleggelser og tap som oppstår på grunn av uforsvarlig bruk av eiendommen. Dette kan medføre erstatningsansvar for kunden etter alminnelige erstatningsrettslige regler.

Kunden skal ta hensyn til naboer og bør begrense bruken av høy musikk, særlig etter kl. 22.00.

9.5. Konsekvenser av mislighold
Grovt brudd på disse bestemmelser etter at kunden er gjort oppmerksom på det, gir Mallorcautleie rett til utkastelse og heving av avtalen. Mallorcautleie har i slike tilfeller ikke ansvar for eventuelle ekstrautgifter i forbindelse med kundens videre opphold/reise. Kunden kan heller ikke fremme krav vedrørende den resterende delen av avtalen som ikke blir benyttet.

10. Reklamasjonsberettigede mangler
Leieobjektet er mangelfullt dersom det avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side. Avvik fra det avtalte regnes imidlertid ikke som en mangel dersom de er av mindre betydning, eller avviket er noe som kunden må regne med at kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som Mallorcautleie ikke hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.

10.1. Kundens rettigheter:

1. Avhjelp/retting
Kunden kan kreve at Mallorcautleie retter på mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostand eller ulempe for ham. Avhjelpen skal skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for kunden. Dersom kunden unnlater å reklamere på mangelen eller avslår retting som vil avhjelpe mangelen, mister kunden retten til å fremsette ytterligere krav.

2. Prisavslag
Dersom mangelen ikke blir rettet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt rett til å få dekket rimelige utgifter kunden har hatt i å selv utbedre mangelen, dersom Mallorcautleie ikke har vært i stand til å foreta retting.

3. Heving
Dersom eiendommen har vesentlige mangler og formålet med avtalen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake det beløpet som er innbetalt iht. avtalen.

4. Erstatning
Dersom eiendommen er mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av Mallorcautleie. Dersom kunden ikke har lidd noe tap kan kunden likevel kreve en godtgjørelse dersom mangelen har påført kunden vesentlig ulempe. Mallorcautleies erstatningsplikt bortfaller dersom Mallorcautleie kan sannsynliggjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor Mallorcautleies kontroll, og som virksomheten ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet, og som ikke virksomheten kunne unngå eller avverge følgene av.

Uansett om Mallorcautleie er erstatningspliktig, plikter kunden å begrense det økonomiske tapet så godt det lar seg gjøre. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes forsømmelse eller forhold fra kundens side.

Tvistebehandling
Dersom kundens krav ikke blir imøtekommet eller partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for domstolene. Partene er enige om å benytte Bergen Tingrett som verneting.

Håndtering av personopplysninger
Mallorcautleie registrerer de nødvendige personopplysninger du har gitt i forbindelse med inngåelse av leieavtalen, og behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven- og personopplysningsforskriften. Opplysningene bruker vi til å ivareta våre forpliktelser overfor deg, og de videreformidles også til våre samarbeidspartnere, slik som utleier og transportselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.

Dine rettigheter etter personopplysningsloven:
Du har til enhver tid rett til innsyn i dine personopplysninger, rett til å få rettet/supplert ufullstendige eller feilaktige opplysninger og etter omstendighetene har du rett til å få slettet opplysninger om deg selv. Spørsmål om behandling av personopplysninger kan rettes til vårt personvernombud: [email protected].

Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Mallorcautleie SA er virksomhetens daglige leder: Bente Røstøen
Mallorcautleie SA
Adresse: Halhjemsmarka 45, 5208 Os
Organisasjonsnummer: 896727192
E-postadresse: [email protected]

 

Compare listings

Compare